Polityka prywatności

ODNOŚNIE ODWIEDZAJĄCYCH STRONY WWW I FACEBOOK KLUBU SPORTOWEGO TAEKWONDO FAMILY

Informujemy, że Klub na swojej witrynie www w żaden sposób nie zbiera danych osobowych, w tym nawet adresów poczty elektronicznej, nie posiada formularza zgłoszeniowego, a wszelkie możliwości publikacji informacji czy też jej chęci uzyskania na platformie facebook objęte są regulacjami, których wymaga facebook. Nasz adres poczty elektronicznej jest podany informacyjnie i nie jest prowadzona archiwizacja ani inne manipulacje danymi, natomiast każdy posiadacz konta pocztowego wyraził podczas tworzenia swojego adresu i konta e-mail odpowiednią wolę i wymagane zgody administratorowi poczty elektronicznej.

ODNOŚNIE CZŁONKÓW KLUBU SPORTOWEGO TAEKWONDO FAMILY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych ponieważ nie jest podmiotem publicznym o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz.1000). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod numerami tel. +48 503 444 190, lub adresem email: tkdpoland[tu_wstaw_symbol_at]]gmail.com
  2. Podanie przez Członków Klubu danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów wypełnienia obowiązków wynikających z art. 14 ustawy o sporcie oraz do celów ich uczestnictwa w zawodach sportowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami, uczestnictwa w przedsięwzięciach organizowanych przez Administratora, wypełnienia obowiązków wynikających ze Statutu i innych przepisów wewnętrznych Administratora;
  3. Wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Przysługuje Wam prawo do dostępu do treści danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania. 
  5. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i art. 9 ust. 2 lit. a) Ogólnego Rozporządzenia Parlamenty i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych i zgodnie z treścią Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi lub czynności w związku z którą zostały przekazane oraz przez okres wynikający z okresu przedawnienia w ewentualnym procesie ochrony dóbr Administratora.
  7. Informujemy, iż Wasze dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu, Polski Komitet Olimpijski, Polska Agencja Antydopingowa, Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej, Sports Manago, World Taekwondo Europe z siedzibą w Grecji i World Taekwondo z siedzibą w Szwajcarii i Korei Południowej oraz innym instytucjom/podmiotom współpracującym przy organizacji wydarzeń, podmiotom, którym KLUB zleca wykonywanie części zadań, instytucjom publicznym w zakresie prawem wymaganym; informujemy przy tym, iż z uwagi na brak decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w Korei Południowej przekazanie danych do wskazanego kraju może się wiązać z ryzykiem obowiązywania niższych standardów ochrony danych osobowych niż w Unii Europejskiej, a więc niezagwarantowania tożsamych praw jednostce przewidzianych w prawie unijnym;
  8. Macie, drodzy Członkowie Klubu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia Parlamentu i Rady Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.